Zpracování osobních údajů při použití internetových stránek

 

Zpracovatel osobních údajů

Zpracovatelem Vašich osobních údajů je společnost

Vakuum servis s.r.o.
Rožnov pod Radhoštěm,
Hasičská 2643, PSČ 756 61
IČO 26793075
DIČ CZ26793075

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Kategorie zpracovávaných osobních údajů, účel zpracování.

Když navštívíte internetové stránky vakuum-servis.cz můžeme zpracovávat následující osobní údaje:

• Osobní údaje, které aktivně a dobrovolně poskytnete prostřednictvím naší webové prezentace (např. při žádosti o kalkulaci nebo když nás kontaktujete se svými dotazy), které zahrnují vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo.

• Informace, které nám jsou automaticky zasílané vaším prohlížečem nebo zařízeními, jako jsou IP adresa, typ zařízení, typ prohlížeče, odkazující stránka a stránky prohlížené během vaší návštěvy, datum a čas každého požadavku webu.

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely: 
• K poskytnutí služeb webové prezentace
• K reakci na vaše specifické dotazy, psaní smluv a posílání vyžádaných nabídek.
• V nezbytně nutné míře k dodržování příslušných podmínek použití, k zachování právních nároků nebo jejich obrany, k zabránění podvodů a dalším protiprávním činnostem, včetně útoků na informační systémy naší společnosti.

Předávání a sdělování osobních údajů 

Pokud je to povoleno zákonem, Vakuum servis s.r.o. může předat osobní údaje soudům, orgánům činným v trestním řízení, správním orgánům a právním poradcům, je-li to nezbytné pro dodržování zákonů nebo pro výkon či obranu právních nároků společnosti Vakuum servis s.r.o.
Poskytovatelé služeb společnosti Vakuum servis s.r.o. (tzv. zpracovatelé), např. hosting a IT správa, jednají pouze na základě pokynů společnosti Vakuum servis s.r.o. a jsou smluvně vázáni k jednání v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

V těchto případech společnost Vakuum servis s.r.o. přijme všechny nezbytné opatření k zajištění dostatečných a vhodných záruk ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje nesdílíme se společnostmi, které zasílají nevyžádané nabídky.

Doba uchování

Není-li v okamžiku shromáždění vašich osobních údajů (např. v rámci poskytnutí souhlasu) výslovně uvedeno jinak, vaše osobní údaje vymažeme, pokud jejich další uchovávání není nutné v souvislosti s účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo pro dodržení zákonných povinností k uchovávání plynoucích z platných právních předpisů (např. daňové a obchodní právo).

Odvolání souhlasu

Pokud jste poskytli souhlas se zpracováním některých svých osobních údajů společností Vakuum servis s.r.o., máte právo tento souhlas kdykoli odvolat s budoucí účinností, tj. odvolání vašeho souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování, k němuž na základě souhlasu došlo před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je vámi udělený souhlas.

Právo na přístup, opravu a výmaz osobních údajů, omezení zpracování, právo na námitku a právo na přenositelnost 

Podle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů máte určitá práva ve vztahu k vašim osobním údajům:
Získat od společnost Vakuum servis s.r.o. informaci, zda dochází ke zpracování vašich osobních údajů, a pokud ano, máte právo na přístup k těmto údajům;
• Opravení nepřesných osobních údajů týkající se vaší osoby, které společnost Vakuum servis s.r.o. zpracovává;
• Vymazání nebo anonymizace osobních dat společností Vakuum servis s.r.o.;
• Omezení zpracovávání vašich osobních údajů společností Vakuum servis s.r.o.;
• Přenositelnost vašich osobních dat, které jste společnosti aktivně poskytli;
• Vznést námitky proti zpracovávání osobních údajů, které se týkají vaší osoby, z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací.

Společnost Vakuum servis s.r.o. poskytuje podporu v souvislosti s dotazy, připomínkami, obavami nebo stížnostmi ohledně ochrany osobních údajů nebo v případě, že si přejete uplatnit některé ze svých práv souvisejících s ochranou soukromí. Můžete nás kontaktovat na e-mailu office@vakuum-servis.cz. Společnost Vakuum servis s.r.o. vždy učiní vše, aby vyřešila a popř. napravila všechny nedostatky uvedené v žádosti nebo stížnosti, které nám předložíte. Kromě toho máte vždy právo obrátit se se svou žádostí nebo stížností na příslušný orgán pro ochranu osobních údajů. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Cookies